Pravidla

Podmínky a provozní řád posilovny sportovního areálu Jičín

Vstupem do Fitness areálu Jičín návštěvník vyslovuje souhlas s tímto provozním řádem a jeho podmínkami, každý návštěvník je povinen se s provozním řádem seznámit.

Provozovatel Fitness areál Jičín 

Galateia s.r.o. 

Robousy 192 

Jičín, 506 01 

IČO: 28822641 

Správce Fitness areál Jičín

Rostislav Beneš

tel. +420 606 839 741

 Provozovna Sportovní areál Jičín, Revoluční 863

www.fitnessjicin.cz


Obecná pravidla 

1. Využití vybavení Fitness areál Jičín je dovoleno užívat návštěvníkům, jenž uhradili vstup do posilovny dle platného sazebníku Fitness areál Jičín.


2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav - před první návštěvou doporučujeme navštívit svého obvodního lékaře. Za zdravotní stav cvičenců nenese Fitness areál Jičín žádnou zodpovědnost.


3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. 


4. Návštěvník nesmí při jakékoliv činnosti ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků Fitness areál Jičín.


5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit do na místě k tomu určeném, t.j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné, je nutné předat obsluze na baru. Za cennosti jinak uložené nese plnou odpovědnost návštěvník. 


6. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Při pokládání činek, kotoučů a ostatních cvičebních pomůcek, je návštěvník povinen použít gumové podložky. Je přísný zákaz odhazování činek z výšky na zem. 


7. Návštěvníci v prostorách Fitness areál Jičín užívají na vlastní nebezpečí. V případě jakéhokoliv zjištění poškození stroje (činky) nebo cvičebních pomůcek, je každého povinností oznámit obsluze baru.


8. V případě zranění je každý povinen to oznámit obsluze baru. Vybavená lékárnička je k dispozici u obsluhy. 


9. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Fitness areál Jičín, se smí pohybovat děti v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. 


10. Návštěvník musí dosáhnout věku 18ti let, popřípadě 15ti let s písemným souhlasem rodičů. 


11. Do prostor Fitness areál Jičín je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být za zařízení bez náhrady vykázáni. 


12. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný. ¨


13. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny, šatní skříňku vyprázdnit, nechat odemčenou a klíč vrátit obsluze. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částkou 200,-Kč jako náklady za výměnu zámku. 


14. Personál Fitness areál Jičín, není návštěvníkovi povinen rozměnit na mince (10Kč) potřebné k zamknutí některých šaten. 


15. Prostor posilovny je třeba opustit 10 min. před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby Fitness areál Jičín 


16. Provozní doba může být upravena, dle technických potřeb provozovatele Fitness areál Jičín 


17. Pokud chce některý z osobních trenérů s licencí, provozovat svoji činnost ve Fitness areálu Jičín, musí to být po písemné dohodě s provozovatelem. Bez písemného souhlasu mu tato činnost nebude umožněna a může být bez náhrady vykázán. Osobní trenér odpovídá za dodržování provozního řádu jeho cvičenců a za jejich zdraví a následky vyplývající z jeho trenérské činnosti


Úklid a hygiena provozu

Provozovatel a jim určené osoby nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty ve Fitness areáĺu Jičín. Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění jinak nejméně jedenkrát denně bar. Úklid je prováděn mytím podlah saponátem. Úklid s použitím dezinfekčních prostředků se provádí jednou týdně. Nářadí se dezinfikuje otíráním vlhkým hadříkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím dezinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně jedenkrát denně s následnou očistou a dezinfekcí. 

  • ● Dezinfekční roztoky se připravují podle návodu na použití uvedeného na etiketě výrobku.
  • ● Dezinfekční roztoky se považují za 100% a z toho vychází jejich ředění na pracovní roztoky .
  • ● Vydezinfikované předměty se oplachuji vodou a osuší.
  • ● Při práci s dezinfekčními prostředky je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a používat OOPP.
  • ● K dezinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál a nejsou toxické a dráždivé.
  • ● K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používaném se střídají přípravky s různými aktivními látkami.
  • ● Je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při použití jsou užívány osobní ochranné pracovní prostředky.
Vytvořte si webové stránky zdarma!